Serhat Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları Başvuruları Başladı!

Serhat Kalkınma Ajansı, İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-6, Kentsel Altyapının İyileştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı, Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı-4 kapsamında proje başvurularının sunulması için 27 Ocak 2016 tarihi itibari ile 2016 yılı teklif çağrısını başlatmış bulunmaktadır. Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi ve başvuru rehberleri SERKA Kars Merkez Hizmet Binası, Ağrı, Ardahan ve Iğdır Yatırım Destek Ofisleri ile Ajans (www.serka.gov.tr) ve Kalkınma Bakanlığı (www.kalkinma.gov.tr) internet sitelerinden temin edilebilir.

Kar amacı güden başvuru sahiplerine yönelik ilan edilen İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-6’in amacı;Bölge ekonomisi için stratejik önem arz eden, rekabet gücü ve gelişme potansiyeli yüksek imalat sanayi, hizmet ve turizm sektörlerinin rekabet edebilirliğinin artırılması ve bölgesel değer ve ürünlerin ekonomiye kazandırılmasına katkıda bulunmaktır. Programın toplam bütçesi 4.000.000 (dört milyon) TL’dir.

Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, mahalli idareler ile 5355 sayılı kanun kapsamındaki mahalli idare birliklerine yönelik ilan edilen Kentsel Altyapının İyileştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının amacı; kentsel yaşam kalitesinin artırılması yoluyla bölgenin yaşam memnuniyet düzeyinin yükseltilerek bölge dışına göçün engellenmesine katkı sağlamaktır. Programın toplam bütçesi 4.000.000 (dört milyon) TL’dir.

Gerçek kişilere ve KOBİ’lere yönelik ilan edilen Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı-4’ün amacı; TRA2 Bölgesi’nde (Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars) örnek teşkil edecek büyükbaş hayvancılık işletmelerinin yaygınlaştırılması yoluyla süt sığırcılığı sektöründe kümelenmenin desteklenmesi ve sektörün rekabet edebilirliğinin geliştirilmesidir. Programın toplam bütçesi 2.000.000 (iki milyon) TL’dir.

2016 yılı mali destek programları için elektronik ortamda (KAYS-Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) son başvuru tarihi 18Mart 2016, saat 23:59, proje dosyalarının matbu olarak Ajansa teslim edilmeleri için son teslim tarihi ise 25 Mart 2016, saat 17:00’dir.

1.      İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-6 (TRA2-16-İGMD06)

2.      KENTSEL ALTYAPININ İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI(TRA2-16-KENT)

3.      ÖRNEK BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI-4 (TRA2-16-TRM04)

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Leave a comment

  • Faydalı
    0.0
  • Açıklayıcı
    0.0