Göç ve İltica Alanında Yeni AB Projeler!

AB’nin Afrika’ya yönelik Acil Durum Güven Fonu kapsamında mali olarak desteklenecek ilk dizi projelerin ardından Birlik, şimdi de toplam bütçesi 41.6 milyon Avro olan ve göç [yönetimini] iyileştirmeye odaklanacak altı yeni eylemi uygulamaya sokacak.

AB’nin Afrika’ya yönelik Acil Durum Güven Fonu kapsamında mali olarak desteklenecek ilk dizi projelerin ardından Birlik şimdi de toplam bütçesi 41.6 milyon Avro olan ve kalkınmakta olan ülkelerde göç yönetimini iyileştirmeye ve göçün ortağımız olan ülkelerin kalkınması üzerinde yarattığı olumlu etkileri azami seviyeye çıkartmaya odaklanacak altı yeni eylemi uygulamaya sokacak.

Göç ve kalkınma alanında Komisyon donörler listesinin başında yer almaktadır; 2004-2014 döneminde göçle ilgili 400’ü aşkın projeye 1 milyar Avrodan fazla kaynak aktarılmıştır.

2014-20 döneminde göç konusu, Komisyonun fon araçları kapsamında yoğun bir yer tutmaktadır. Diğerlerinin yanı sıra, Küresel Kamu Malları ve Sınamaları (GPGC) programı kapsamında yedi yıllık bir süre için 344 milyon Avro da göçe ayrılmıştır. Bugün duyurusu yapılan altı eylem, Göç ve İltica konulu 2015 GPGC programına karşılık gelmektedir.

Bugün duyurusu yapılan eylemlerin özeti:

 • Gönüllü geri dönüş ve sürdürülebilir, toplum temelli yeniden entegrasyon pilot uygulaması (15 milyon Avro): Bu uygulamanın genel amacı, geri dönüş ve yeniden entegrasyon süreçlerinin kolaylaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması doğrultusunda ulusal kapasitelerin geliştirilmesi yoluyla gönüllü geri dönüş ve yeniden entegrasyonun desteklenmesidir.
 • Roma Programının uygulanmasına yönelik Teklif Çağrısı (Rabat süreci) (15 milyon Avro):  Bu teklif çağrısının amacı, tüm yönleriyle göç ve hareketlilik akışlarının etkin yönetişimi konusuna odaklanılarak, Kasım 2014’te Rabat Süreci çerçevesinde kabul edilen Roma Programının uygulanmasına yönelik eylemelere mali destek sağlamak olacaktır.
 • İşgücü göçünde işe alma çerçevesinin geliştirilmesine yönelik genel uygulama (8 milyon Avro): Teklif edilen bu eylemin genel hedefi, bütün işgücü göçü sürecinde özellikle hükümet, sosyal ortaklar ve diğer paydaşların işe alımları etkin bir şekilde yönetebilmesini teminen işe alma çerçevesinin geliştirilmesidir.
 • Doğu Afrika’daki Karma Göç Akışının Ele Alınması (şu ana kadar onaylanmış 5 milyon Avroluk girişime ek olarak 1 milyon Avro): Teklif edilen eylemin amacı, özellikle şu anda hazırlık aşamasında bulunan ve 2015 yılı sona ermeden imzalanması öngörülen “Doğu Afrika’daki Karma Göç Akışının Ele Alınması” başlıklı projenin bütçesinin arttırılmasıdır. Genel hedef ise Doğu Afrika / Afrika Boynuzu ülkelerinin karma göçle başa çıkabilmelerine destek verilmesidir.
 • Göç konusunun Kalkınma Politikalarının bir parçası haline getirilmesine yönelik Kılavuz İlkeler (2 milyon Avro): Bu eylemin temel hedefi, göç konusunun etkin bir şekilde kalkınma politikalarının parçası haline getirilmesi çalışmalarına katkı sağlamaktır. Bu girişim özellikle AB kalkınma fonları kapsamında, göçün ilgili tüm politika alanlarında, kalkınma politikalarının bir parçası haline getirilmesine yönelik pratik ve somut kılavuz ilkelerin geliştirilmesi ve seçilen ortak ülkelerde bu kılavuz ilkelerin uygulanışının test edilmesidir.

Bunun yanı sıra bir dizi Destek Tedbiri (605,380 Avro) de GPGC programının göç ve iltica bileşeninin uygulanmasına ilişkin hazırlık, takip, izleme, değerlendirme ve denetim faaliyetleri doğrultusunda yapılacak çalışmaları destekleyecektir. Bu tedbirler özellikle kanıtlanmış, kalitesi yüksek, paranın karşılığını veren proje tasarlanması-uygulanmasında ve etkin politika diyaloguna ve siyasi diyaloga girmelerinde AB Delegasyonlarına,  merkez birimlerine ve faydalanıcı ülkelere destek verilmesine yardımcı olacaktır.

Göç konusu kendisine (Pan-Afrika Ortaklık Aracı, Güney Komşuluk Bölgesi bölgesel [yardım] paketi, Doğu ve Güney Afrika için Batı Afrika ve Orta Afrika bölgeler arası [yardım] paketi) gibi coğrafi programlarda ve Fas, Nijerya, Etiyopya ve Nijer gibi ülkelerdeki bazı ulusal programlarda da yoğun bir şekilde yer bulmaktadır.

Göçe ilişkin kalkınma işbirliğinin genel amacı, göçün yarattığı olumlu etkiyi ortağımız olan kalkınmakta olan ülkeler açısından azami düzeye çıkartabilmektir. Kalkınma işbirliği göç yönetişimini daha iyi hale getirmelerinde ve bu haliyle, göçün kalkınma potansiyelini kullanmalarına ortağımız olan ülkelere yardımcı olabilir. Kalkınma işbirliği, aynı zamanda siyasi, ekonomik ve sosyal istikrarsızlığa da odaklanarak bir takım sektörde düzensiz göçün ve zorla yerinden edilme olgusunun temelinde yatan sebeplerin ele alınmasına da katkı sağlar ve göçün düzenli ve güvenli bir şekilde, bir zorunluluk olarak değil de bir seçenek olarak gerçekleşmesine yardımcı olur.

Daha fazla bilgi için:

Press release on “EU announces new decisions to manage migration better and address the root causes of irregular migration and forced displacement”

Factsheet on the EU Emergency Trust Fund for Africa delivers its first package of actions to address the root causes of irregular migration and forced displacement

Kaynak: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

Leave a comment

 • Faydalı
  0.0
 • Açıklayıcı
  0.0